0

สวนกล้วยไม้ที่ดีสุดในประเทศไทย

สั่งซื้อ 0 รายการ
แสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ

26 ก.พ. 2564วันมาฆบูชา "Magha Puja Day"

 

"วันมาฆบูชา" หรือ "Magha Puja Day"

เป็นวันหยุดสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

 

วันมาฆบูชาเป็นวันเพ็น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ หรือมีนาคมวันนี้เราเรียกอีกอย่างว่าวันพระธรรมเพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สรุปพระธรรมคำสอนของท่าน และได้วางหลักเกณฑ์สำหรับพระอรหันตสาวกทั้งหลายเพื่อที่จะเผยแผ่ธรรมะออกไป ด้วยมาตรฐานที่สูงในระดับเดียวกัน

วันมาฆบูชาได้มีเหตุการอันเป็นมงคล 4 อย่างพระสงฆ์ 1,250 องค์ มาประชุมรวมกันโดยมิได้นัดหมาย และทั้งหมดล้วนตรัสรู้เป็นพระอรหันต์

พระอรหันต์ทั้งหมดนี้ ล้วนได้รับการบวชแบบ เอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานการบวชให้ได้โดยพระองค์เอง

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ให้โอวาทปาฏิโมกข์ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติละชั่วทำดี ทำใจให้ผ่องใส เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง

กว่าสองพันห้าร้อยปีที่ผ่านมา ในป่าไผ่เวฬุวัน เหล่าอรหันตสาวกทั้ง 1,250 องค์ผู้ซึ่งได้เป็นอิสระจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงและได้รับการบวชโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้มารวมประชุมกันครั้งยิ่งใหญ่เพื่อฟังคำสอนอันทรงคุณค่าในหัวข้อโอวาทปาฏิโมกข์” 

การปฎิบัติตนสำหรับพุทธศาสนาในวันนี้ก็คือ การทำบุญตักบาตรในตอนเช้า หรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัด ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา ในตอนกลางคืน จะพากันนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทำพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ โดยเจ้าอาวาสจะนำว่า นะโม จบ จากนั้นกล่าวคำถวายดอกไม้ธูปเทียน ทุกคนว่าตาม จบแล้วเดินเวียนขวา ตลอดเวลาให้ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ รอบ แล้วนำดอกไม้ ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่ทางวัดเตรียมไว้เป็นอันเสร็จพิธี